metamenu

Magister Vandaag

Hero

Informatie voor groep 8

Klik hier voor meer informatie.

Update van de Ouderraad

De Ouderraad is de afgelopen maanden - virtueel - bijeengekomen voor onderling overleg en overleg met de schoolleiding. De examenborrel die we namens de ouders geven, ging in april helaas niet door. Als vervangende attentie voor onze kanjers hebben we tijdens de eindexamenuitreiking twee leuke tijdschriften uitgedeeld. Onderwerpen die we in normale tijden actief volgen (kwaliteitszorg, mentorzorg, drugs, omgangsvormen, duurzaamheid en schoolreizen) raakten begrijpelijkerwijze ondergesneeuwd door de gevolgen van de coronacrisis voor de school van onze kinderen. 

Communicatie tijdens corona
Daardoor werd een belangrijk ankerpunt op onze agenda meteen urgent: communicatie van de schoolleiding met de ouders. We hebben er in de eerste plaats op gelet of die tijdig, duidelijk en volledig was. Voor wat betreft de aankondiging van de lockdown van school en even daarna het opstarten van het online onderwijs was dat ons inziens wel het geval.

Onder de indruk
Als Ouderraad hebben we alle betrokkenen eind april laten weten, dat we erg onder de indruk zijn van het goede werk dat met name de docenten, leiding en andere medewerkers van onze school verrichten. We willen ook hier verwijzen naar een reportage in Het Parool over hoe de eindexamenleerlingen hun laatste schoolexamen hebben kunnen doen: op school, dankzij het grote aanpassingsvermogen en de inventiviteit van de medewerkers van ons lyceum.

Sociale belang van school
Begin mei ontvingen alle ouders bericht over de heropening van school. Bij de invulling van de contacturen vroegen wij ons af - en ouders die ons daarover benaderden met ons - of er voldoende aandacht was voor het sociale belang van school voor onze kinderen. We hebben de schoolleiding enkele suggesties van ouders voorgehouden om hier op een creatieve manier vorm aan te geven. We hebben er bovendien aandacht voor gevraagd dat de dramatische mededelingen in eerste instantie wel erg zakelijk werden gebracht. De eerste mails over de heropening vonden we vrij summier, waarbij het perspectief van de individuele leerling aanvankelijk ontbrak. Die opmerkingen zijn wat de raad betreft zichtbaar goed opgepakt.

Werkdruk
Ook tijdens het online en sporadische offline onderwijs blijft werkdruk onze aandacht houden. De raad kreeg wederom signalen dat de werkdruk onverminderd hoog was, mede dankzij een compleet online lesrooster. 

Overgangsnormen
We hebben er aandacht voor gevraagd dat de berichten van school over de overgangsregeling en of daar aanpassingen op komen, niet voor alle ouders duidelijk of compleet genoeg waren.

Na de zomer
We houden vanzelfsprekend een vinger aan de pols voor wat betreft de opening van school na de zomervakantie. Met bijzonder oog voor de zaken die we hierboven al meldden: het sociale leven van onze kinderen en de werkdruk die eventuele anderhalvemetermaatregelen nog met zich meebrengen.

Veranderingen in bestuur en toezicht
De Ouderraad heeft kennis genomen van de voorgenomen verandering van de rollen van het bestuur van de school en het toezicht daarop en de statutenwijziging die daarvoor is voorgesteld door het huidige bestuur. Over die wijziging hebben we vragen gesteld aan het bestuur om beter inzicht te krijgen in de positie van de ouders na de voorgestelde veranderingen. De raad raadt ouders - allen immers lid van de Vereniging Het Amsterdams Lyceum - aan zich vooral zelf een mening te vormen. Tijdens de Algemene Vergadering in het najaar zal immers ook door jullie over het uiteindelijke voorstel kunnen worden gestemd.  

Nieuwe leden
In september 2020 houdt de Ouderraad verkiezingen, omdat dan drie vacatures ontstaan. Als ouder kun je in de Ouderraad écht een steentje bijdragen aan de school van je kind, zo blijkt elk jaar weer. Je kandidaat stellen kan alleen schriftelijk, omdat voor de kandidaatstelling je handtekening nodig is. Daarover volgt te zijner tijd nog bericht.
Je kunt je wel alvast melden via ons e-mailadres: ouderraad@amsterdams.com

De huidige samenstelling van de Ouderraad (tussen haakje de klas van hun kinderen):
Claartje Vinkenburg (voorzitter, A3), Phillip Bueters (A3), Nataliya Golofastova (G6), Laurens Kruijt (G4), Remy Maarschalk (A2), Marc Reijnhoudt (A2), Erik Roosenboom (A4), Lideke van der Steeg(A5, G3), Nathan Vos (A2) en Jeroen van Weers (G3). Maarschalk en Roosenboom zijn als ouder-lid van de Medezeggenschapsraad verbonden aan de Ouderraad.

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook