metamenu

Magister Vandaag

Hero

Informatie voor groep 8

Klik hier voor meer informatie.

Personele wisselingen in het bestuur

Graag informeer ik u over enkele persoonlijke wisselingen binnen het toezichthoudend bestuur. Per 1 augustus aanstaande komt het bestuurslidmaatschap ten einde van de twee langstzittende bestuursleden, mw. Hinke Geerling-Brouwer (sinds 1-8-2011) en dhr. Jos van Ommeren (sinds 1-8-2012). Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun langdurige betrokkenheid bij Het Amsterdams Lyceum en hun actieve bijdrage aan de bestuursactiviteiten. Mw. Geerling was daarbij tevens vice-voorzitter. Het bestuur heeft dhr. Patrick Groeneveld als nieuwe vice-voorzitter gekozen, een functie die hij ad interim al vervulde. Tegelijk heeft het bestuur besloten ook voor mijzelf het predicaat ad interim als voorzitter te laten vervallen.

Zoals in ons bericht van 13 februari jl. toegelicht, wordt in constructief overleg met diverse gremia binnen de school een wijziging van de bestuursstructuur voorbereid. Daarbij wordt onder andere een Raad van Toezicht ingesteld in plaats van het bestuur als interne toezichthouder. We hopen deze wijziging in het najaar op de Algemene Vergadering middels een statutenwijziging van de vereniging te kunnen realiseren. Anticiperend op de vorming van de Raad van Toezicht heeft het bestuur besloten om, met het vertrek van twee bestuursleden, slechts één vacature te stellen. Omdat mw. Geerling het bestuurslidmaatschap vervulde op voordracht van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR), heeft het bestuur aan de PMR gevraagd een voordracht te doen voor een nieuw bestuurslid ter benoeming op de Algemene Vergadering.

Namens het bestuur wens ik u allen een goede, gezonde en zorgeloze zomer.

Marco Brugmans, voorzitter.

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook